Mūsų žemiečiai

Jie buvo ištremti tenai:

JADVYGA KIŠONAITĖ – LAZDYNIENĖ  Irkutsko sritis,Čeremkovo rajonas,Kramcovkos kaimas
BRONĖ IMBRASAITĖ – ADOMONIENĖ  Irkutsko sritis,Zimos rajonas (Ziminskij), Batamos apylinkė (selsovietas),Pavlovsko kaimas
EMILIJA ŠIPELYTĖ – LAŠINSKIENĖ  Irkutsko sritis,Taišeto rajonas,Polčeremkovo kaimas
JUOZAS LAZDYNAS  Irkutsko sritis,Taišeto rajonas,Polčeremkovo kaimas
ONA MICKŪNAITĖ – STAŠIENĖ su vaikais JANINA, JULIJA ir ALFONSU  Tomsko sritis,Zyriankos rajonas,Liesozavosko gyvenviertė
ALEKSAS ZAKAREVIČIUS  Irkutsko sritis,Novošinsko rajonas
APOLONIJA GERVETAUSKAITĖ – JANELIONIENĖ  Archangelsko sritris,po to Pečiora
APOLONIJA ŽIČKAITĖ – PETRAUSKIENĖ  Irkutsko sritis, Zimos rajonas (Ziminskij), Batamos apylinkė (Bataminskij selsoviet),    Pavlovsko kaimas

Mūsų krašto savanoriai, gavę žemės iš buvusio Moliūnų dvaro

Savanorio vardas, pavardė Iš kur kilęs Kokiame dalinyje tarnavo, su kuo kovėsi? Kiek gavo žemės?
Stasys Baniūnas Dalickų kaimas 9 –asis kunigaikščio Vytenio pulko karys. Nuo 1919-04-06 iki 1919-08-14 kovėsi su bolševikais. Gavo 4,02 ha, turėjo 3,58 ha. Iš viso 7,6 ha. Žemę už skolas perleido V.Kazitėnui.
Juozas Krasauskas Vaškų miestelis Partizanavo Vaškuose, kovėsi su bolševikais. 10,47 ha (6,79 ha ariamos, 1 ha ganyklų ir 2,5 ha miško.
Vladas Bačianskas Žukų kaimas, Pušaloto parapija. Vėliau gyveno Pumpėnuose Joniškėlio būrio (,,Mirties bataliono) partizanas. Kovėsi su bolševikais mūsų rajone, vėliau Obeliuose(Rokiškio raj.), Zarasų krašte. Taip pat kovėsi su lenkais prie Giedraičių(Širvintų raj.), Dubingių, Molėtų.Savanoriu buvo nuo 1919-04-14 iki 1921-04-08. 9,1 ha
Antanas Lazdynas Vabalninko miestelis, Biržų rajonas Joniškėlio partizanų batalionas, vėliau papildytas ir performuotas į 9 kunigaikščio Vytenio pėstininkų pulką. Kovėsi mūsų rajone ir Zarasų krašte su bolševikais, vėliau su lenkais ties Molėtais ir Giedraičiais.Saugojo demarkacinę liniją ties Semeliškėmis. Savanoriu buvo nuo 1919-06-02 iki 1921-11-01. 8,46 ha
Vladas Lazauskas Stanionių kaimas, Panevėžio rajonas 9-tojo kunigaikščio Vytenio pulko karys nuo 1918-08-02 iki 1921-04-15. Kovėsi su bolševikais. 7,80 ha
Povilas  Tamoliūnas Moliūnų kaimas 9-tojo kunigaikščio Vytenio pulko karys nuo 1919-08-11 iki 1921-06-08.Kovėsi su bolševikais. 7,09 ha
Konstantas Žemaitis Vilkiškių kaimas Joniškėlio ,,Mirties bataliono“ partizanas, milicininkas, 9-tojo kunigaikščio Vytenio, vėliau Kauno pulko karys. Savanoriu buvo nuo 1919-04-06 iki 1920-12-06 11,66 ha (6,6 ha dirbamos ir 2,5 ha pievų)
Jonas Rajinčius Račiškių kaimas 9-tojo kunigaikščio Vytenio pulko karys, vėliau tarnavo III divizijos štabe. 11,78 ha
Mikalojus Grabauskas Banionių kaimas 3-ojo dragūnų Geležinio Vilko pulko karys nuo 1920-04-01 iki 1923-06-30. Kovėsi su lenkais ties Ukmerge, Taujėnais, Raudondvariu. Turėjo grandnio laipsnį. 11,30 ha(5,4 ha pievų, 2 ha miško ir 3,9 ha dirbamos žemės)
Juozas Zakarevičius Pumpėnų miestelis 9-tojo kunigaikščio pėstininkų pulko karys nuo 1919-04-10 iki 1919-08-14. Žuvo prie Bernatonių(Panevėžio raj.) Jo žemę(7,75 ha) pasiėmė brolis Aleksas Zakarevičius.
Juozas Vaičekonis Nečionėlių kaimas, Pasvalio rajonas 4-tojo artilerijos pulko karys, sanitaras, jaunesnysis puskarininkis 8,12 ha
Juozas Marozas Pušaloto miestelis Joniškėlio ,,Mirties bataliono“ Pušaloto būrio partizanas, 9-tojo kunigaikščio Vytenio pėstininkų pulko karys, dalyvavo mūšiuose sulaikant bolševikus prie Lėvens ir Mūšos upių.Savanoriu buvo nuo 1919-04-06 iki 1921-10-22. 8,58 ha
Jonas Valilionis Pušaloto miestelis 9-tojo kunigaikščio Vytenio pėstininkų pulko karys nuo 1919-06-26 iki 1920 -10-26. Mūšyje ties Dubingiais ir Giedraičiais pateko lenkams į nelaisvę. Pasikeitus belaisviais, grįžo į dalinį. 8,18 ha
Jonas Gelažius Guodžių dvaras, Vabalninko parapija, Biržų rajonas Joniškėlio ,,Mirties bataliono“ partizanas, vėliau 9-tojo kunigaikščio Vytenio pėstininkų pulko karys nuo 1919-06-05 iki1921-10-26.Kovėsi su bolševikais mūsų rajone, vėliau prie Obelių, su lenkais prie Giedraičių, Dubingių ir Molėtų. Apdovanotas I laipsnio Vyties kryžiumi(su kardais) už mūšius su lenkais 1920-10-20. 8,40 ha
Jurgis Dimelis Stanionių kaimas, Panevėžio rajonas Šaulių sąjungos narys nuo1918 m. iki 1919-08. Kovėsi su bolševikais Joniškėlio ir Biržų apskrityse, vėliau Zarasų krašte. 16,60 ha(3,60 ha ariamos ir 13 ha pievų)
Petras Miknius (Miknis) ? Mindaugo pulko karys nuo 1919-01-07 iki 1920-04-20. 7,40 ha. Žemę pardavė Antanui Adomoniui.
Mykolas Zubavičius ? 9-tojo kunigaikščio Vytenio pėstininkų pulko karys nuo 1919-03-16 iki 1921-05-28. Žemės negavo, nes pažeidė viešąją tvarką.
Juozas Krasauskas ? 9-tojo kunigaikščio Vytenio pėstininkų pulko karys nuo 1919-03-29 iki 1921-05-28 10,20 ha
Jonas Stalilionis ? Mindaugo pulko karys nuo 1919-05-24 iki 191920-05-28 8,46 ha.Žemę pardavė Juozui Babickui.
Juozas Mažeika ? 9-tojo kunigaikščio Vytenio pėstininkų pulko karys nuo 1918-07-15 iki 1919-10-18. Žuvo.  
Jonas Vizoris (Vizorius) ? 9-tojo kunigaikščio Vytenio pėstininkų pulko karys nuo 1921-11-09 iki 1923-10-01. 9,77 ha
Antanas Pišnis Dumbliūnėlių kaimas 9-tojo kunigaikščio Vytenio pėstininkų pulko karys nuo 1918-08-12 iki 1921-04-15. 8,30 ha. Susikeitė žeme su Jonu Kubiliumi iš Kupiškio.