Bendruomenės įstatai

1. BENDROJI DALIS

1.1. Kriklinių bendruomenė – asociacija (toliau – Bendruomenė) yra savarankiškas savanoriškas Kriklinių, aplinkinių kaimų ir iš šių kaimų kilusių žmonių susivienijimas, veikiantis Pasvalio r., Kriklinių km. gyvenamojoje vietovėje;

1.2. Bendruomenė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais teisės aktais bei šiais Įstatais ir 2004 01 22 / Nr. IX–1969 Asociacijų įstatymu;

1.3. Bendruomenė yra juridinis asmuo, ji turi savo antspaudą, simboliką, savarankišką balansą, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas;

1.4. Bendruomenė yra steigiama neribotam laikotarpiui;

1.5. Bendruomenė yra labdaros teikėja, paramos teikėja bei gavėja;

1.6. Bendruomenės buveinė yra Pasvalio r., sav. Kriklinių mstl.

2. BENDRUOMENĖS TIKSLAI

2.1. Skatinti pilietinės Bendruomeninės visuomenės kūrimąsi gyvenamojoje vietovėje, pritraukiant ir nevyriausybines visuomenines organizacijas bei jų narius bendram tikslui – spartesniam gerovės kūrimui, skatinti savivaldos plėtrą;

2.2. Formuoti gerą aplinką (bendruomeninę – pilietinę, teisingumo, kultūros, gamtos, estetinę, tolerancinę ir kt.), vesti švietėjišką darbą pasitelkiant vietos ir iš kitur Šviesuolius, Kultūrininkus;

2.3. Kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką;

2.4. Puoselėti šeimos ir Bendruomenės dvasines vertybes;

2.5. Tenkinti svarbiausius Bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius

2.6. Aktyviai dalyvauti rinkimų kampanijose;išrenkant vietinius Bendruomenių atstovus į LR Seimą, Savivaldos tarybą;

2.7. Išklausyti bendruomenėje kartą per metus išrinktų atstovų: Seniūno, Mero, atstovo LR Seime kaip vykdo programas, įsipareigojimus;

2.8. Atstovauti Kriklinių bendruomenę vietos savivaldos – Seniūnijos taryboje – posėdžiuose (Vadovautis LR Vidaus reikalų ministro 2002-08-13 Įsakymu Nr. 383), ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose;

2.9. rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms;

3. PAGRINDINĖS BENDRUOMENĖS VEIKLOS KRYPTYS

3.1. Burti Bendruomenės narius bendrai veiklai;

3..2. Organizuoti įvairius renginius, diskusijas Bendruomenės narius dominančiais klausimais, kurti grupes Projektų sukūrimui ir įgyvendinimui;

3.3. Bendradarbiauti ir dalintis patirtimi su analogiškomis Bendruomenėmis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis bei Lietuvos valstybinėmis institucijomis;

3.4. Bendrauti su mokymo, mokslo, kultūros įstaigomis bei vietos specialistais, šviesuoliais parengiant ir įgyvendinant bendruomenės aktualius projektus;

3.5. Rūpintis Kriklinių ir jų apylinkių kultūrinio, gamtinio paveldo išsaugojimu;

3.6. Remti gerinančius vietinio užimtumo bei organizacinius, ekonominius projektus užtikrinančius gyventojų gerovę;

3.7. Palaikyti ir plėtoti kaimo infrastruktūrą;

3.8. Ginti bendruomenės narių teises;

3.9. Kurti Kriklinių vystymosi 5-10 metų viziją bei įvairiai veiklai palankią infrastruktūrą įsiliejančia į seniūnijos plėtros planą – programą;

3.10. Teikti siūlymus, reikalavimus Seniūnijai, Savivaldybei bei Bendruomenės atstovui Seime;

3.11. Vykdyti kitą Bendruomenės veiklą Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Įstatų rėmuose.

3.12. Ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos gamtiniams, kultūriniams, žmonių ir kitiems
materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti kaimo vietovių plėtrai;

3.13. Skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;

3.14. Teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;

3.15. Organizuoti kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą, ypač susijusiems su turizmu;

3.16. Inicijuoti jaunimo ir kitų programų ir projektų rengimą bendruomenėje;

3.17 Įstoti į kitas Asociacijas, tarptautines organizacijas, kurių tikslas ir veikla neprieštarauja ;

3.18. Tenkinti kitus, įstatymams neprieštaraujančius, viešuosius interesus;

3 19. Savo tikslams pasiekti, bendruomenė verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių ūkine komercine veikla;

3.20. Leidybinė veikla, kodas 58.;

3.21. Kompiuterių programavimo, konstrukcinė ir susijusi veikla, kodas 62.0;

3.22. Informacinių paslaugų veikla, kodas 63;

3.23. Duomenų apdorojimo,interneto serverių(prieglobos)ir susijusi veikla,interneto vartų paslaugų veikla,
kodas 63.1;

3.24. Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla, kodas 63.99

3.25. Finansinių paslaugų veikla; išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, kodas 64;

3.26. Kitas piniginis tarpininkavimas, kodas 64.19;

3.27. Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, kodas 64.99

3.28. Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais, kodas 69.20;

3.29. Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla, kodas 70.22;

3.30. Reklama, kodas 73.1;

3.31. Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, kodas 73.20;

3.32. Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla, kodas 74;

3.34. Vertimo raštu ir žodžiu veikla, kodas 74.3.

3.35. Nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77;

3.36. Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.29;

3.37. Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.3;

3.38. Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.33;

3.39. Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas; kodas 81;

3.40. Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla, kodas 81.1;

3.41. Administracinė veikla, istaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla, kodas 82;

3.42. Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla, kodas 82.1;

3.43. Kombinuotųjų įstaigos administracinių paslaugų veikla, kodas 82.11;

3.44. Fotokopijavimo,dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla, kodas 82.19;

3.45. Posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas 82.30;

3.46. Kita niekur nepriskirta,verslui būdingų paslaugų veikla, kodas 82.99;

3.47. Kitas mokymas, kodas 85.5;

3.48. Sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

3.49. Kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

3.50. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

3.51. Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.6;

3.52. Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88;

3.53. Kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla, kodas 88. 9;

3.54. Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99;

3.55. Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90;

3.56. Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93;

3.57. Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;

3.58. Narystės organizacijų veikla, kodas 94;

3.59. Kitų narystės organizacijų veikla, kodas 94.9;

3.60. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla, kodas 94.99;

3.61. Kita asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96;

3.62. Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09;

3.63. Kita neišvardinta ir Asocijacijų įstatymu nedraudžianti veikla, neprieštaraujanti LR nustatytiems teisės aktams.

4. BENDRUOMENĖS TEISĖS

4.1. Bendruomenė turi teisę raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Bendruomenės tikslus ir uždavinius;

4.2. Tam tikslui bendruomenė gali:

4.3. Steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;

4.4. Organizuoti susirinkimus, mitingus, gegužines, įvairias eitynes, sporto ir kitus masinius renginius;

4.5. Reklamuoti Bendruomenės veiklą per informavimo priemones, taip pat ir kitais vizualinės reklamos metodais.

4.6. Pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą kilnojamą ir nekilnojamą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

4.7. Samdyti Bendruomenės veiklai reikalingą personalą bei kitus specialistus;

4.8. Gauti lėšų ar kitokio turto, labdarą bei paramą iš įvairių organizacijų, fondų, fizinių asmenų;

4.9. Reorganizuotis, steigti (ir būti dalyviu) įmones, filialus, fondus;

4.10. Dalyvauti vietos ir tarptautinių organizacijų veikloje, sudarinėti atitinkančius tikslams, siekiams ir uždaviniams bendradarbiavimo ir kitas sutartis;

4.11. Teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus, išskyrus, kai Lietuvos Respublikos įstatymai tai draudžia.
5. BENDRUOMENĖS VALDYMAS

. Bendruomenės organai:
5.1. Bendruomenės narių visuotinis susirinkimas;
5.2. Bendruomenės taryba;
5. 3. Bendruomenės pirmininkas.

5.1. Visuotinis narių susirinkimas

5.1.1 Aukščiausias Bendruomenės organas yra visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas);
5.1.2. Susirinkimo kompetencija:

5.1.3. Priimti, keisti ir papildyti įstatus ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Pakeistus įstatus pasirašo Bendruomenės pirmininkas arba visuotinio susirinkimo narių įgaliotas asmuo. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais Bendruomenė Juridinių asmenų registrui turi pakeisti visą pakeistų bendruomenės įstatų tekstą ( naują redakciją).

5.1.4. Nustatyti Bendruomenės tikslus ir pagrindinius uždavinius;

5.1.5. Nustatyti susirinkimuose balsavimo tvarką;

5.1.6. Apsprendžia Tarybos narių skaičių

5.1.7. Rinkti Bendruomenės tarybą ir jos pirmininką ir juos atšaukti;

5.1.8.. Atšaukti tarybos nutarimus sprendimus;

5.1.9. Skiria ir atšaukia revizorių (auditorių ar audito įmonę)

5.1.10. Nustatyti Bendruomenės narių mokesčių ir įnašų dydį, bei mokėjimo tvarką;

5.1.11. Išklausyti ir tvirtinti tarybos ir revizoriaus ataskaitas ir įvertinti jų veiklą;

5.1.12. Tvirtinti išlaidų sąmatą, metinę finansinę atskaitomybę ir metinį biudžetą;

5.1.13. Sudaryti komisijas ir darbo grupes įvairiems veiklos klausimams spręsti;

5.1.14. Steigti Bendruomenei priklausančias įmones ir visuomenės informavimo priemones;

5.1.15 Priimti sprendimus dėl Bendruomenės reorganizavimo ar likvidavimo, ne mažiau kaip 2/3

balsų dauguma

5.1.16.. Priimti sprendimus dėl Bendruomenės stojimo į sąjungas (asociacijas) ir išstojimo iš jų;

5.1.17. Suteikti Bendruomenės Garbės nario ir nario – rėmėjo vardus;

5.1.18 Sprendžia kitus Bendruomenei svarbius klausimus šių Įstatų ir LR įstatymų rėmuose.

5.1.19. Bendruomenės visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau, kaip kartą per l metus.

5.1.20. Visuotinis susirinkimas šaukiamas Tarybos arba 1/5 Bendruomenės narių iniciatyva.

5.1.21. Visuotinio susirinkimo sprendimai teisėti, jeigu jame dalyvauja ne mažiau, kaip 1/2
Bendruomenės narių. Sprendimai priimami dalyvaujančių Susirinkime narių balsų dauguma. Jeigu į
susirinkimą nesusirenka reikiamas narių skaičius, susirinkimas kviečiamas po 2-jų savaičių ir
sprendimai priimami dalyvaujančių Bendruomenės narių dauguma.

5.2. Bendruomenės taryba

5.2.1. Bendruomenės Taryba yra organas, vadovaujantis Bendruomenės veiklai. Taryba
renkama ne mažiau kaip iš trijų Bendruomenės narių. Bendruomenės Taryba renkama ne ilgesniam
kaip dvejų metų laikotarpiui. Tarybos narių kadencijų skaičius neribojamas.

5.2.2. Tarybos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip 1/2 tarybos narių. Tarybos
nutarimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių tarybos narių.
Jei tarybos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Bendruomenės pirmininko balsas. Tarybos
nutarimai protokoluojami. Protokolą pasirašo bendruomenės tarybos pirmininkas. Protokolai
registruojami pagal raštvedybos taisykles.

5.2.3. Bendruomenės taryba yra pavaldi Bendruomenės susirinkimui ir atlieka visas jo pavestas funkcijas.

5.2.4. Taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaito Bendruomenės narių susirinkimui.

5.2.5. Bendruomenės taryba:
• Organizuoja bei koordinuoja Bendruomenės veiklą;
• Rengia Bendruomenės programą, ataskaitą bei teikia ją tvirtinti visuotiniam ataskaitiniam narių susirinkimui;
• Rengia bendruomenės veiklos planus, analizuoja jų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo gerinimo;
• Inicijuoja įstatų pakeitimus ir papildymus;
• Svarsto labdaros ir paramos teikimo klausimus, įgyvendina šiuose įstatuose nurodytus Bendruomenės tikslus ir uždavinius;
• Nustato Bendrumenės tarybos vidaus tvarką ir santykių su trečiaisiais asmenimis principus;
• Metų pabaigoje šaukia ir rengia Bendruomenės eilinį visuotinį narių susirinkimą;
• Atsiskaito už Tarybos veiklą visuotiniam bendruomenės narių susirinkimui;
• Užmezga ir palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis;
• Tvirtina informacijos, kuri turi būti laikoma konfidencialia, sąrašą;
• Priima kitus šiuose įstatuose ar Visuotinio narių susirinkimo sprendimuose tarybos kompetencijai priskirtus sprendimus;
.
5.2.6. Likus ne mažiau kaip 10 dienų iki visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo, Taryba privalo parengti tarybos veiklos ataskaitą. Šioje ataskaitoje turi būti:
• Metinė Tarybos veiklos apžvalga;
• Svarbiausi veiklos kadencijos įvykiai Bendruomenėje;

5.2.7.. Tarp susirinkimų Bendruomenės darbui vadovauja Taryba.

5.2.8. Priima Tarybos darbo reglamentą;

5.2.9. Nustato Tarybos struktūrą: renka Pirmininko pavaduotoją, Atsakingąjį sekretorių, Iždininką;

5.2.10. Tvirtina Darbo grupių vadovus, koordinuojančius atskiras Bendruomenės veiklos sritis;

5.2.11. Vykdo Visuotinio susirinkimo patvirtintą veiklos programą, organizuoja joje numatytus renginius, tvarko lėšas, skirtas veiklos programai įgyvendinti;

5.2.12. Palaiko ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis, Bendruomenės vardu dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose;

5.2.13. ieško lėšų Bendruomenės veiklai finansuoti;

5.3. Bendruomenės pirmininkas

5.3.1. Bendruomenės pirmininkas renkamas iš tarybos narių, jį renka Bendruomenės narių susirinkimas. Bendruomenės pirmininkas yra ir tarybos pirmininkas.

5.3.2. Bendruomensė pirmininkas:
● Atstovauja Bendruomenei, jos vardu sudaro ir pasirašo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis. Pagal savo kompetenciją atstovauja Bendruomenės interesams valstybinėse, nevyriausybinėse organizacijose, teismuose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
● Priima ir atleidžia darbuotojus;
● Bendruomenės pirmininkas atidaro sąskaitas bankuose;
5.3.3. Vykdo kitus Visuotinio narių susirinkimo ir tarybos priimtus sprendimus.

6. BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS

6.1. Bendruomenę sudaro: nariai, garbės nariai

6.2. Bendruomenės nariais gali būti 18 metų sulaukę, veiksnūs, socialiai aktyvūs fiziniai asmenys – Kriklinių, jų apylinkių ir kilę iš jų gyventojai ir įregistruoti kaimo teritorijoje juridiniai asmenys, aktyviai siekiantys Bendruomenės tikslų. Nariu tampama padavus prašymą Bendruomenės tarybai ir sumokėjus Visuotinio susirinkimo nustatytą stojamąjį mokestį;

6.3. Garbės nariu gali tapti Lietuvos Respublikos pilietis ir (ar) užsienietis bei gimtųjų vietų Tėviškėnas ypatingai nusipelnęs Bendruomenei. Garbės nario statusas suteikiamas visuotinio susirinkimo sprendimu;

6.4. Bendruomenės narių sąrašą tvirtina Taryba.

6.5. Dalyvauti Bendruomenės visuotiniame susirinkime su sprendžiamojo balso teise;

6.6. Dalyvauti Bendruomenės Tarybos posėdžiuose , gauti visą informaciją apie Bendruomenės veiklą;

6.7. Rinkti ir būti renkami į Bendruomenės vadovaujančiuosius organus;

6.8. Teikti pasiūlymus, kritikuoti Bendruomenės veiklą;

6.9. Steigti Darbo grupes pastoviai veiklai arba iniciatyvines grupes atskiriems projektams, atitinkantiems Bendruomenės tikslus, įgyvendinti;

6.10. Savo noru atsisakyti narystės bendruomenėje.

7. BENDRUOMENĖS NARIŲ PAREIGOS

7.1. Laikytis Bendruomenės įstatų, dalyvauti Bendruomenės veikloje;

7.2. Dalyvauti visuotiniuose Bendruomenės narių susirinkimuose;

7.3. Mokėti nario mokestį;

7.4. Vykdyti bendruomenės Visuotinio susirinkimo ir Tarybos nutarimus.

8. NARYSTĖS BENDRUOMENĖJE PASIBAIGIMAS

8.1. Narystė Bendruomenėje pasibaigia šiais atvejais:

8.1.1. Nariui pareiškus norą išstoti iš Bendruomenės;

8.1.2. Nariui nesumokėjus nario mokesčio daugiau kaip dvejus metus;

8.1.3. Nariui nesilaikius ar pažeidus Bendruomenės įstatus;

8.1.4. Nariui mirus;

8.2. Nariai, norintys išstoti iš Bendruomenės, pateikia raštišką prašymą Bendruomenės tarybos pirmininkui. Sprendimas priimamas artimiausiame tarybos posėdyje;

8.3. Bendruomenės nariai nesilaikantys ar pažeidžiantys šiuos įstatus ar savo asmenine bei visuomenine veikla diskredituoja Bendruomenę, gali netekti narystės Bendruomenėje. Sprendimą dėl to priima Bendruomenės taryba paprasta balsų dauguma. Tarybos sprendimas gali būti apskųstas visuotiniam narių susirinkimui;

8.4. Bendruomenės nariui išstojus ar jį pašalinus iš Bendruomenės, įmokėti Bendruomenės nario mokesčiai ar kitaip perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

9. BENDRUOMENĖS TURTAS

9.1. Bendruomene savarankiškai disponuoja jai priklausančiu turtu ir lėšomis. Už savo prievoles atsako visu savo turtu;

9.2. Bendruomenės turtą sudaro:

9.3. Savanoriški Bendruomenės narių įnašai bei nario mokestis;

9.4. Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;

9.5. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotus (paaukotos) lėšos;

9.6. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas Bendruomenės lėšas;

9.7. Skolintos kapitalo lėšos;

9.8. Tikslinis finansavimas atskiroms programoms ir projektams vykdyti;

9.9. Kitos teisėtai gautos, įsigytos lėšos;

9.10. Bendruomenė lėšas naudoja finansuoti išlaidoms, susijusioms su jos tikslų įgyvendinimu.

10. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

10.1. Pranešimai apie Bendruomenės reorganizavimą ir likvidavimą skelbiami įstatymų nustatyta tvarka respublikiniame dienraštyje („Lietuvos rytas“).

10.2 Kiti Bendruomenės pranešimai ir skelbimai skelbiami laikraštyje ,,Panevėžio rytas“ ir rajoniniame laikraštyje ,,Darbas“ bei kitose masinio informavimo priemonėse.

11. VEIKLOS PASIBAIGIMAS

11.1. Bendruomenės veikla pasibaigia visuotino Bendruomenės narių susirinkimo sprendimu, jei už tokį sprendimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 Bendruomenės narių arba kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais pagrindais.

11.2. Likviduojant Bendruomenę, jos turtas ir lėšos paskirstomas pagal visuotino Bendruomenės narių susirinkimo išrinktos Likvidacinės komisijos nuostatus, patvirtintus tame Susirinkime.

Bendruomenės įstatai patvirtinti 2011 – 03 – 27. Kriklinių bendruomenės pakartotiniame Visuotiniame narių susirinkime.

Įgaliotas asmuo Stanislava Beniulienė